Нашата мисия

Стимулиране устойчив растеж чрез увеличаване на производството и ефективното използване на възобновяема енергия и разработване и внедряване на иновативни зелени технологии

Основни цели

 • Да развива и реализира инициативи в областта на зелената енергия
 • Да популяризира проучването, проектирането и експлоатацията на съоръжения за зелена енергия
 • Да защитава правата и интересите, авторитета и репутацията на своите членове чрез засилване на сътрудничеството между тях и други професионални и обществени организации и местните и държавни власти, медиите и организациите с нестопанска цел
 • Да защитава икономическите, социалните и професионалните интереси на своите членове
 • Да популяризира дейността на своите членове чрез медиите, пресата и широката общественост
 • Да насърчава и улеснява сътрудничеството между членовете на сдружението и държавните и местни представители във връзка с разработването на нови проекти и производство на зелена енергия
 • Да подпомага постигането на ефективност при производството на зелена енергия
 • Да подпомага научно и методически дейността на производителите на зелена енергия в България
 • Да разпространява, анализира и предлага идеи за промяна в действащото законодателство, както и да установява контакти с изпълнителната и законодателната власт в България и в Европейския съюз, с цел активно участие в разработването на предложения в областта на зелената енергия
 • Да предоставя квалифицирана правна помощ на своите членове
 • Да насърчава международното сътрудничество с подобни организации
 • Да подобри техническите, правните и финансовите познания на своите членове чрез организиране на курсове, семинари и презентации

35

Активни членове на сдружението

47.17

MW инсталирана мощност от зелена енергия

14

Години професионален опит в бранша

2 770

GWh общо произведена зелена енергия

За нас

Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - БГ" е регистрирано на 19 октомври 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел, което извършва общественополезна дейност отделно от своите членове.

СПЕЕ - БГ е създадено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съюзът на производителите на екологична енергия - БГ е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел.

Сдружението cъздава и развива двустранни и многостранни отношения с различни органи, организации, фирми и физически лица в Република България и в чужбина.

СПЕЕ - БГ се управлява от Управителен съвет.

Управление

Съгласно Устава, органи на управление на Съюза на производителите на екологична енергия - БГ са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участват всички членове на СПЕЕ – БГ чрез свои представители.

Съюзът на производителите на екологична енергия - БГ се управлява и представлява от Управителния съвет, който се състои от 7 фирми-членове на организацията. Управителният съвет избира Председателя на Сдружението, който представлява организацията по отношение на трети лица, както и осъществява координацията между органите на СПЕЕ – БГ.

Координацията и сътрудничеството между членовете се осъществява от Административното тяло на Сдружението.

МИСЛЍ ЗА ПРИРОДАТА

Членове

СПЕЕ - БГ обединява производителите на всички видове зелена енергия в България

list_members_SPEE-BG

Членството в Сдружението "Съюз на производителите на екологична енергия - БГ" е доброволно.

Членове могат да бъдат физически и български и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейност в областта на възобновяемите и/или алтернативни източници на енергия, или предвиждат в своите бизнес планове започване на такава дейност, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Членовете на Съюза на производителите на екологична енергия - БГ запазват своята икономическа, правна и организационна автономия.

Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която посочват факта, че приемат целите, идеите и Устава на дружеството.

Молба за членство

Изтегли Молбата

Заедно с попълнената молба за членство се представят следните документи:

 • Удостоверение за актуално състояние
 • Протокол за решение от управляващия орган на организацията за участие и представителство в Съюза на производителите на екологична енергия – БГ

СТАНИ ЧЛЕН

Нашите Проекти

Още проекти

Последни Новини

Още новини

2700 Благоевград

ул. Тодор Александров 23

office@eco-energy-bg.eu

+359 89 335 2436

+359 89 589 1535