project locale

Трансгранична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства

с акроним E.VE.CR.I.

logo local-e

Описание на Проекта


ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Съюз на производителите на екологична енергия – BG

ПРОЕКТЕН ПЕРТНЬОР №2: Центърът за научни изследвания и технология – ЕЛАДА

ПРОЕКТЕН ПЕРТНЬОР №3: Българската Асоциация Електрически Превозни Средства

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 месеца (Май 2021 – Април 2023)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Cross-Border Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 339 072.80 Евро

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Повишаване нивото на информираност и познания на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка с опазване на околната среда, чрез активното насърчаване на дейности, свързани с управлението на отпадъците, намаляване и рециклиране на отпадъци.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

Основната цел на проекта е да бъде подкрепено предприемачеството в трансграничната зона на Гърция и България, чрез осъществяване на партньорство и обмен и създаване на мрежа между представители на малки и средни предприятия (МСП) и общини, подкрепящи по-широкото разпространение на електрически превозни средства. Това ще бъде постигнато чрез убеждаване и насърчаване на потенциални партньори от новосъздадени МСП да инсталират зарядни станции за електромобили в трансграничния регион (общо 50), за разширяване на мрежата от зарядни станции за електромобили, като по този начин се стимулира употребата на електрически превозни средстваелектромобили в трансграничната зона.

  • Изграждане на споделени териториални активи (места за зареждане на електромобили) и насърчаване на интегрирано териториално развитие, чрез привличане на авторитетни оператори на зарядни станции в района;
  • Оказване на ползотворно въздействие върху околната среда и обществото, чрез насърчаване на трансграничното сътрудничество за енергийна ефективност и екологично чисти технологии, каквито са електромобилите;
  • Прилагане на иновативен подход за взаимно свързване и оперативна съвместимост на трансгранични мрежи за зареждане на електромобили.
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Основните резултати от изпълнението на проекта са свързани с насърчаване на предприемачеството в сферата на електрическата мобилност, както и с подпомагане създаването на работни места в трансграничния регион, чрез подкрепа на общо 50 новосъздадени МСП (до 3 години) от Гърция и България.

  • Повишена осведоменост относно предимствата на електрическата мобилност;
  • Ангажирано с каузата местно население, което да „стопанисва“ електрически зарядни станции;
  • Нови комуникационни маршрути между България и Гърция, предоставящи възможност за развитие на културния и икономическия обмен;
  • Повишен интерес към устойчиво развитие на бизнеса.
interreg_logo

Изпълнение на Проекта


Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Предмет: Създаване на „Трансгранична мрежа за електромобилност”. Предоставяне на експертиза (правна, финансова, счетоводна, икономическа, инженерна) за трансфер на ноу-хау към потенциални партньори за изграждане на най-малко 25 зарядни станции по пътищата, свързващи се в трансграничната зона с Гърция.

Процедурата се провежда в рамките на проект MIS 5073400 Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure с акроним E.VE.CR.I, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B6.3a.01/13.04.2021г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020, който има за цел да стимулира развитието на регионалния бизнес и устойчивото използване на електромобили.

Срок за подаване на офертите: 28/03/2022 до 17:00ч.

Изтеглете пълната документация за кандидатстване:

Изтегли в zip